Privacyverklaring

Yello Telemarketingkantoor > Privacyverklaring

1. Algemeen
Bij Yello CV vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.yello.be. Yello CV wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.
Yello nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op diensten.

2. Toepassing
Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Yello website.
De Europese Algemene verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.
Yello CV streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Yello CV uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Welke gegevens verzamelen wij ?
Wij verzamelen uw gegevens – (verkregen uit cookies) inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen. De persoonsgegevens overgemaakt aan Yello CV zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt in het kader van uw contact met onze diensten (bijvoorbeeld als gebruiker van de website ). Voor meeruitleg verwijzen wij naar onze Cookie Policy. De persoonsgegevens die we over u ontvangen hebben, kunnen ook van uzelf zijn naar aanleiding van een telefoongesprek, e-mail of briefwisseling. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens: – Algemene info, inclusief uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) – Telefonische opnamen, onze telefonische gesprekken met u worden vaak opgenomen in het kader van juridische/contractuele verplichtingen met de verwerkingsverantwoordelijke. In bepaalde gevallen kunnen oproepen worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden. Indien u niet wil dat we uw opnames gebruiken voor opleidingsdoeleinden, kan u zich hiertegen verzetten.

4. Doeleinden
Wij verzamelen persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Yello CV gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website www.yello.be worden automatisch geanonimiseerd en kan Yello niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Yello CV verzamelt ook informatie in logfiles. Deze info wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek-en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Zo gebruiken wij persoonsgegevens :
– u te contacteren om u op de hoogte te houden en informatie te verzamelen in het kader van de uitvoering van onze diensten;
– onze diensten te leveren
– onze dienstverlening te verbeteren dankzij het toezicht op en de opname van gesprekken (u beschikt steeds over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van opnames voor opleidingsdoeleinden, maar gesprekken worden steeds opgenomen voor het beheer van dossiers, preventie en het detecteren van overtredingen);
– de behandeling van klachten;
– onderzoek naar en preventie van fraude;
Yello CV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

5. Beveiliging van uw gegevens
We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen (zoals firewalls en beveiligde servers) om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

6. Verstrekken van gegevens aan derden
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven ,organisaties en individuen buiten Yello CV, zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

7. Rechten van de betrokkene
U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: ellen.goeminne@yello.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is. U dient ons hierbij een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be)
U heeft als betrokkene het recht op onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kunt u ons contacteren op email : ellen.goeminne@yello.be
Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten:
• Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.
• Recht op inzage: de Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die Yello CV van hem/haar verwerkt of controleren of deze zijn opgenomen in de database van Yello CV.
• Recht op rectificatie/correctie: Wij nemen alle redelijke maatregelen teneinde te verzekeren dat de door ons gehouden gegevens actueel zijn. Wij raden de Gebruiker aan om van tijd tot tijd zijn/haar account te gebruiken (indien van toepassing) of om ons te raadplegen om na te gaan dat de gegevens actueel zijn. Indien de Gebruiker vaststelt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft deze het recht ons te verzoeken om deze te corrigeren.
• Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Yello CV. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Yello de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Yello dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
• Recht op gegevenswissing: de Gebruiker kan op elk gewenst moment verzoeken om de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, met uitzondering van deze die Yello CV wettelijk verplicht is te bewaren.
• Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.
Zijn rechten kan hij uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen: – per e-mail: ellen.goeminne@yello.be – per post: Yello CV, Tav. GDPR, Engelse Wandeling 2 F4L, 8500 Kortrijk
Yello CV zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.

8. Contactgegevens
Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens in deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan :
Yello CV, onderneming geregistreerd in België, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer 0479.588.685, met zetel te Engelse Wandeling 2 F4L, BE-8500 Kortrijk. Wij hebben binnen onze onderneming als aanspreekpunt een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, van wie u de gegevens hieronder terugvindt: Ellen Goeminne, Tel. +32 56 65 37 37 Mail: ellen.goeminne@yello.be