algemene voorwaarden

Yello Telemarketingkantoor > algemene voorwaarden

Artikel 1 – Betalingstermijn
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
In geval van laattijdige betaling door de klant is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, dit aan een interestvoet van 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 150 €.
Niet-betaling op de vervaldag van de factuur verleent Yello CV tevens het recht de lopende overeenkomsten zonder schadevergoeding te verbreken, terwijl de betaling van andere schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar wordt.

Artikel 2 – Aanvaarding
Elke ondertekende overeenkomst betekent aanvaarding door de klant van onze algemene verkoopvoorwaarden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Yello CV is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis . Eventuele klachten dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 3 – Vervroegde beëindiging
Indien de klant afziet van de overeenkomst, deze annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden binnen de zes maanden na de voorziene opstartdatum, is de klant aan Yello CV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het geraamde totaalbedrag van de ondertekende overeenkomst.
Er wordt een voorschotfactuur van 40% opgemaakt bij schriftelijke bevestiging. Het betaalde voorschot is niet terug vorderbaar bij vroegtijdige stopzetting of verbreking van de lopende campagne. Yello CV factureert maandelijks volgens de voortgang van de lopende campagne, waarbij het voorschot wordt verrekend met de saldofactuur.

Artikel 4 – Aanlevering adressenbestanden
Een database kan in opdracht van de klant door Yello CV worden gehuurd, of de adressen worden door de klant zelf in elektronische vorm aangeleverd, met minstens vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de te contacteren respondenten of ondernemingen, eventueel ook al een contactpersoon en email adres.
Indien blijkt dat een aangeleverd bestand geen of foutieve telefoonnummers bevat, kan Yello CV na gezamenlijk akkoord de nationale nummers opvragen via Belgacom 1207 aan het tarief van 1,65 € per opzoeking, en de internationale nummers aan het tarief van 3,50€ per opzoeking.

De aanlevering van een adressenbestand dient in Excel, Access of komma gescheiden tekstbestanden te gebeuren. Voor andere formaten dient er voorafgaand afgetoetst te worden of deze wel ondersteund worden door de CallE software. Indien een aangeleverde database niet automatisch kan geconverteerd worden naar Excel, kan er een bijkomende kost in regie worden aangerekend voor de manuele conversie.

In de aangeleverde adressenbestanden dienen alle gebruikte kolommen correct benoemd te zijn. De kolomtitels mogen geen leestekens of andere speciale karakters bevatten. Een underscore “_” is wel toegelaten. Indien nodig zal Yello CV de kolomtitels zelf wijzigen.
Velden die gebruikt moeten worden in het script, moeten in het adressenbestand ook correct aangeleverd worden. Een veld voor naam en telefoonnummer zijn ten allen tijde vereist.
Alle antwoorden uit het script of de vragenlijst worden in nieuwe kolommen toegevoegd aan het bronbestand. Indien bepaalde antwoorden in een specifiek formaat moeten genoteerd worden, of bepaalde velden als unieke identificatie dienen, moet dit voorafgaand en bij de aanlevering van het bestand duidelijk aangegeven worden.

De adressenbestanden bevatten enkel te contacteren respondenten die in een campagne moeten worden opgebeld. Er kan geen selectie gemaakt worden op de rijen of rijen met een bepaalde kleur. Indien er een onderscheid moet gemaakt worden tussen verschillende groepen adressen, levert de klant deze best aan in verschillende bestanden of tabbladen.
Indien Yello CV zelf dient te zorgen voor bepaalde selecties of sorteringen, bewerkingen, ontdubbelingen of aanpassingen in de adressenbestanden, dient dit voorafgaand in gezamenlijk overleg besproken worden en zal de tijdsbesteding die daarmee gepaard gaat, in regie worden aangerekend aan 52,00 € per uur.

Bij aanlevering van een adressenbestand door de klant kan Yello CV de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk ontbinden indien blijkt dat de inhoud van de database niet overeenstemt met de overeengekomen doelgroep.

Artikel 5 – Campagne
Een campagne omvat een volledige opdracht met eenzelfde doel en eenzelfde script, bvb een marktonderzoek, database verrijking, opvolgende van een e-mailing, afsprakenplanning, leads genereren..
Een campagne kan meerdere adressenlijsten bevatten en er kunnen bijkomende adressen geleverd worden waarbij het script onveranderd blijft. Nieuwe scripting kan gebeuren op aanvraag, mits facturatie van eventueel bijkomende programmatiewerk in regie aan 52,00 € per uur.

Een campagne wordt opgesplitst in meerdere lijsten bij :
• Meerdere accountmanagers en meerdere agenda’s
• Verschillen in script of vragenlijst voor bepaalde adressen
• Verschillende formaten van de adressenbestanden
• Aanleveren van nieuwe adressen terwijl de campagne al in uitvoering is
• Grotere volumes van adressenbestanden

De effectieve opstart van een uitbelcampagne hangt af van de stipte en correcte aanlevering van het benodigde materiaal zoals adressen, script, drukwerk,… – alles moet aangeleverd zijn tegen uiterlijk de dinsdag om de daaropvolgende maandag van start te kunnen gaan. Yello CV doet er alles aan om afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverd materiaal en het eventueel copyright dat er op rust.

Artikel 6 – Prijszetting en Facturatie
De lengte van het telefoonscript en de tijdsbesteding die daarmee gepaard gaat, bepaalt het aantal afgewerkt records per uur en bijgevolg de kostprijs per afgewerkte record. Vermits een script bij ondertekening van de overeenkomst nog niet definitief vastgelegd is, kan het tarief enkel indicatief zijn. Indien blijkt dat door de vraag naar extra gegevens, de input van extra gegevens of de moeilijke bereikbaarheid van de contactpersonen in de periode van uitvoering, de geraamde snelheid per uur niet kan gehaald worden, zullen deze extra uren gefactureerd worden.

Kosten die gemaakt worden door Yello CV in opdracht van en in samenspraak met de klant, oa voor huur database, drukwerk, aankoop gadget/teaser, omslagen, portkosten, en dergelijke, worden altijd doorgefactureerd aan de klant aan een factor van 1,1 en maken geen deel uit van het geraamde totaalbedrag van de campagne.

In de eventuele precall fase van een campagne, worden enkel de bekomen netto records gefactureerd (records waar kan op verder gewerkt worden), tenzij blijkt dat de database die door de klant wordt aangeleverd meer als 5% incorrecte records bevat (foute of ontbrekende telefoonnummers). In dat geval worden deze alsnog gefactureerd aan 1,00€ per record.
In alle andere gevallen worden alle gecontacteerde records in rekening gebracht aan het overeengekomen tarief, tenzij uitdrukkelijk verschillende tarieven staan vermeld voor verschillende statussen in de ondertekende overeenkomst.

De tarieven zoals die vermeld staan in de ondertekende overeenkomst, blijven ook tijdens een campagne onderworpen aan wijzigingen ten gevolge van loonindexeringen die van rechtswege worden opgelegd binnen paritair comité 218.

Artikel 7 – Licenties CallE
Via het bedrijfseigen software programma CallE kan de klant in real-time de resultaten en handelingen binnen uw campagne opvolgen en consulteren. De klant ontvangt hiervoor een persoonlijke toegangscode onmiddellijk na activatie van de licentie.
Bij moeilijkheden of problemen voor de installatie van de benodigde VPN of Terminal Server verbinding, dient de klant dit vooraf te melden via de mailbox sos@yello.be. Bij niet of laattijdig melden van problemen door de klant om in te loggen tijdens de campagne, behoudt Yello CV onverminderd het recht om de geactiveerde licentie gedurende de volledige activatieperiode te factureren. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de maandelijkse licentiekost voor de duur van deze onderbreking. Yello CV zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.
De geactiveerde licenties zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming, hiertoe gegeven door Yello CV.

Artikel 8 – Bevoegdheid
De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
In geval van betwisting, welke uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of uit andere overeenkomsten voortvloeien, en welke ook de oorzaak ervan weze, zal alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk bevoegd zijn.
Alle overeenkomsten met Yello CV worden exclusief beheerst door het Belgische recht.
Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Il y a une traduction en français disponible. A translation in English is available.